Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-17
Ajour d. 2024-03-22

Rådighed - jobparate kontanthjælpsmodtagere

Varighed ca. en time

Retten til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik er betinget af, at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytter sine arbejdsmuligheder. Men hvad betyder det egentligt i praksis? Hvad dækker rådighedsbegrebet over, og hvad er det for nogle helt konkrete krav om rådighed, borgeren skal opfylde for at have ret til kontanthjælp? Hvad er konsekvensen af ikke at opfylde rådighedskravene? 

Rådighed forpligter borgeren, og reglerne forpligter også jer som sagsbehandlere. I har en helt central rolle med hensyn til at sikre, at borgeren kender sine rettigheder og pligter og hvilke konsekvenser det har for hjælpen, hvis borgeren ikke opfylder sin rådighedspligt. I skal vejlede borgeren om reglerne. Men hvornår og hvordan skal I vejlede borgeren? Hvilke betingelser stilles der i lovgivningen til denne vejledning?

I har som sagsbehandlere og myndighedspersoner også en pligt til at kontrollere borgerens rådighed, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt borgeren reelt står til rådighed. 

Borgere kan fritages fra rådighedspligten, hvis de har en rimelig grund. Som sagsbehandlere og myndighedspersoner er det jer, der konkret skal vurdere om borgeren har en rimelig grund. Men hvad er egentlig rimelige grunde? Hvilke rimelige grunde kan der være tale om? Hvordan skal I finde ud af om der er en rimelig grund? Hvad er det for nogle sagsbehandlingsregler I have styr på i den forbindelse, og hvorfor er de her sagsbehandlingsregler så vigtige?

Det kan du få svar på ved at deltage på kurset her, hvor vi sætter fokus på reglerne og betydningen af jobparate kontanthjælpsmodtageres rådighedsforpligtelse.

Målgruppe

Kurset er primært rettet mod kommunale sagsbehandlere, som arbejder med sager om jobparates rådighed og sanktioner på kontanthjælpsområdet. 

Kurset kan dog være yderst relevant og egnet for andre fagpersoner, fx andre aktører, som arbejder med målgruppen jobparate kontanthjælpsmodtagere, fagkonsulenter eller andre med interesse for området.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion: forsørgelse og rådighed

GRL § 75, LAS §§ 1, 2, 11, 13
At stå til rådighed er en grundlæggende betingelse for ret til kontanthjælp. For at tydeliggøre den kontekst reglerne om rådighed indgår i, får I en introduktion til forsørgelsesområdet, herunder 

  • Hvad siger Grundloven om retten til forsørgelse og arbejde?
  • Aktivlovens formålsbestemmelse
  • Den enkelte borgers eget ansvar for sin forsørgelse
  • De grundlæggende betingelser for kontanthjælpen
13 minutter

2.  Lovgrundlaget, begreber og pligten til at vejlede

LAS §§ 8 a, 13, 13 a, 35
I denne lektion ser vi først på nøglebegreberne jobparat og rådighed. Hvad vil det sige at være jobparat, og hvad dækker rådighedsbegrebet over. Vi ser også på lovgrundlaget - hvor finder du reglerne om rådighed, og hvad indeholder de? Sidst i lektionen gennemgås vejledningspligten, herunder hvornår og hvordan borgeren skal vejledes, og betydningen af, at vejledningen er givet.

15 minutter

3.  Generelle rådighedsbetingelser

LAS §§ 8a, 13, 13a, LAB § 106
I denne lektion gennemgås de generelle rådighedsbetingelser en jobparat kontanthjælpsmodtager skal opfylde for at have ret til hjælp, herunder

 • Hvilke pligter har borgeren på Jobnet.dk?
 • Hvad ligger der i begrebet ”at udnytte sine arbejdsmuligheder”?
 • Hvilke borgere er omfattet af en mindre intensiv indsats?
13 minutter

4.  Aktiv jobsøgning

LAS § 13 a
Lektionen handler om de specifikke krav, der stilles til jobparates overtagelse af arbejde og jobsøgningen generelt, herunder

 • Hvordan skal jobsøgningen foregå?
 • Hvad er et rimeligt arbejde?
 • Hvor lang transporttid må borgeren acceptere?
 • Hvad er en aftale om jobsøgning, og hvornår skal den indgås?
11 minutter

5.  Supplerende hjælp og frigørelsesattest

LAS § 13, stk. 16
I denne lektion ser vi kort på hvilken betydning det har for retten til kontanthjælp, at borgeren eller dennes ægtefælle har deltidsjob. Du får svar på

 • Hvad er en frigørelsesattest?
 • Hvem skal aflevere en frigørelsesattest?
 • I hvilke situationer, skal der ikke afleveres en frigørelsesattest?
5 minutter

6.  Fritagelse fra rådighedskrav - "rimelige grunde"

LAS § 13, stk. 7 og 8
I lektionen gennemgås reglerne om rimelige grunde til ikke at stå til rådighed i konkrete tilfælde, herunder

 • Hvornår kan en borger fritages fra rådighedskrav?
 • Hvornår skal jobcentret vurdere om der er en rimelig grund, der undtager borgeren fra at opfylde et rådighedskrav?
 • Hvilke rimelige grunde kan der være tale om? Der gives en række eksempler.
13 minutter

7.  Tvivl om rådighed og rådighedsvurderinger

LAS §, RTL §§ 4, 10, FVL § 19 
I den sidste lektion ser vi på, hvornår jobcentret skal foretage en rådighedsvurdering, og hvad der skal være fokus på ved denne vurdering. Opmærksomheden rettes også på nogle sagsbehandlingsregler, som er vigtige at have for øje, når I arbejder med sager om rådighed og skal vurdere, om borgeren skal indstilles til sanktion. Vi ser bl.a. på 

 • I hvilke situationer skal jobcentret altid foretage en rådighedsvurdering
 • Vurderingen af borgerens evne og vilje til at stå til rådighed
 • Sagsbehandlingsreglernes betydning for afgørelser om sanktion. 
12 minutter

Tina Rygaard

Tina Rygaard

Fagspecialist

Tina har mere end 30 års joberfaring inden for social- og beskæftigelsesområdet. Hun har i de sidste 15 år arbejdet som fagspecialist i Schultz, bl.a. med ansvar for at udarbejde Schultz’ guider på aktivlovens område, og hun har dermed en indgående viden på fagområdet. Tina har desuden rig praksiserfaring fra arbejdet i en kommune gennem stillinger som socialrådgiver, social- og arbejdsmarkedskonsulent, projektkoordinator og afdelingsleder for en beskæftigelsesafdeling.