Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-04-28

Tvangsadoptioner

Varighed ca. 3 timer

Tvangsbortadoptioner – regler og praktisk håndtering

Sager om bortadoption uden samtykke af børn er et område, hvor den mest indgribende retsvirkning af en afgørelse er i spil: et juridisk bånd mellem et barn og dets forældre termineres fuldstændigt.  

Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der er både politiske og personlige holdninger samt egne etiske overvejelser hos aktørerne.

Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for adoptionsområdet, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på.

På kurset arbejder vi med en gennemgang af området med udgangspunkt i en gennemgang af regler og praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring adoption uden samtykke af børn
  • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering
  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hjemmelsgrundlaget

I denne korte lektion vil blive givet et overblik over de relevante love i forbindelse med tvangsbortadoptioner

17 minutter

2.  Regelgrundlaget for adoption uden samtykke

I denne lektion gennemgår vi de bestemmelser i adoptionsloven og lov om social service, der er grundlaget for adoption uden samtykke

27 minutter

3.  Regelgrundlaget for adoption uden samtykke - § 9, stk. 3

Lektionen omhandler når barnet er anbragt uden for hjemmet i en plejefamilie, og betingelserne for anbringelse er opfyldt, så kan adoption ske til plejefamilien hvis bestemte krav er opfyldt. 

20 minutter

4.  Regelgrundlaget for adoption uden samtykke - § 58

Da det er en betingelse af betingelser at der sker anbringelse udenfor hjemmet uden samtykke, bliver der på denne lektion gennemgået de betingelser og regler der er på området. 

13 minutter

5.  Sagens behandling – regler, kommunens rolle og praktisk håndtering

I de næste lektioner bliver selve bahandlinge af sagen gennemgået. Her bliver både reglerne, rollerne og de praktiske elementer og andre aktører gennem hele sagen. Så denne lektion omhandler sagens begyndelse.

11 minutter

6.  Sagens forløb - kommunens opgaver

Der fortsættes med kommunernes opgaver, som forvaltning. Hvis det er pleje på en langvarig anbringelse, så kan man overveje adoption. Lektionen omhandler derfor dette tema.

14 minutter

7.  Sagens forløb B&U-udvalgets opgaver

Lektionen fortsætter med børn og unge-udvalgets rolle, da de kan indstille til Ankestyrelsen at de skal træffes afgørelse til frigivelse af adoption. 

16 minutter

8.  Sagens forløb - Ankestyrelsens opgaver

Der er nu nået til Ankestyrelsens rolle i sagerne. Kommunens og børn og unge-udvalgets opgaver er reguleret i Serviceloven, hvor Ankestyrelsen er reguleret i Adoptionsloven. 

16 minutter

9.  Sagens forløb - Domstolsprøvelsen

Næste tema er domstolsprøvelsen i sagerne, da Ankestyrelsens afgørelse kan forlanges indbragt for domstolene. Hvis der er særlige grunde, så kan der være en længere frist, og dette bliver gennemgået på lektionen.

27 minutter

10.  Sagens forløb - efter dom

Sidste lektion omhandler forløbet efter dom. Efter byrettens dom gives der en bevilling, som ikke kan gives før ankefristen, er udløbet. Dette vil blive gennemgået på lektionen, som afrundet kurset.

14 minutter

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (L) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.