Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-20

Barnets lov - rådgivning, hjælp og indsatser

Varighed ca. 2 timer

Barnets lov indeholder en række forskelligartede hjælpemuligheder. For at kunne vurdere, hvornår de forskellige indsatstyper er relevante og hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at de kan tildeles, har du dels brug for et overblik over hjælpemulighederne og deres sammenhæng og dels et mere detaljeret kendskab til de enkelte indsatstyper. Kurset giver dig begge dele og bygger oven på kurserne om lovens opbygning m.v. og undersøgelsestyper efter barnets lov.

På kurset gennemgås først de forskellige hjælpemuligheder.

Herefter gås i detaljer med hver enkelt indsatstype. Familiens ret til rådgivning gennemgås, så snittet mellem familiens rettigheder og kommunens pligter kommer til at stå klart. I sammenhæng med rådgivningsbestemmelserne ses muligheden for at tilbyde familien forebyggende støtte som en udvidet rådgivningsmulighed uden at barnet og familien bliver ”en børnesag”. De forskellige indsatstyper gennemgås, så du får et godt kendskab til muligheder og betingelser for hjælp i forhold til forskellige behov hos barnet og familien. Du får forståelse for barnets lovs tanke om sagsflow set i sammenhæng med sagsarbejdet i forbindelse med valg af rette indsatstype. Vi ser både på hjælpemuligheder med og uden samtykke under barnets ophold i hjemmet og mulighederne for økonomisk støtte inddrages.

Da det er Folketingets udtalte ønske, at kommunerne intensiverer brugen af reglerne om forældre- og ungepålæg, gennemgås disse regler også. Endelig gennemgås reglerne om anbringelse med samtykke og hjælpemulighederne i forhold til et endnu ufødt barn. 

Kurset har tre overordnende formål:

 1. Skabe overblik og kendskab til lovens hjælpemuligheder 
 2. Give et solidt afsæt for at kunne træffe afgørelse om støttende indsatser og anbringelse med samtykke 
 3. Skabe forståelse for forvaltningsrettens betydning for, at der kan træffes korrekte afgørelser
   

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hjælpemuligheder efter barnets lov

I denne lektion kommer vi ind på:

 • Hvilke hjælpemuligheder, der findes i barnets lov 
 • Vi ser på de forskellige typer af hjælp og samspillet mellem dem
 • Vi kommer ind på Folketingets forventning om dynamisk sagsbehandling og fleksible indsatser – og ser på de forvaltningsretlige reglers betydning i den sammenhæng

 

5 minutter

2.  Rådgivning

I denne lektion går vi i dybden med reglerne om rådgivning:

 • Vi forholder os til rådgivningsreglernes placering i loven
 • Vi ser på barnets selvstændige ret til rådgivning
 • Du får forståelse for, hvordan muligheden for at rådgive under hele børnesagen passer sammen med motiverne til barnets lov
   
5 minutter

3.  Forebyggende indsatser

I denne lektion kommer vi ind på § 30 om forebyggende indsatser:

 • Vi ser på betingelsen for at tilbyde forebyggende indsatser
 • De indsatser, der findes i bestemmelsen gennemgås
 • Sammenhængen med støttende indsatser berøres
   
6 minutter

4.  Indsatser med samtykke Økonomisk støtte

I denne lektion kommer vi ind på støttende indsatser i § 32:

 • Hvad er betingelsen for iværksættelse af støttende indsatser
 • Hvilke indsatstyper og økonomisk hjælp findes og hvornår er de relevante
 • Hvordan træffes afgørelse om indsatser

  Regler om udførelse og opfølgning gennemgås i kurset om planer og opfølgning 
24 minutter

5.  Indsatser uden samtykke Forældre- og ungepålæg

I denne lektion kommer vi ind på afgørelser i hjemmet uden samtykke: 

 • De få muligheder, der findes i forhold til indsatser efter § 32 uden samtykke
 • Forældre- og ungepålæg

Afgørelser om anbringelse, adoption m.v. gennemgås i kurserne om afgørelser uden samtykke.
 

22 minutter

6.  Anbringelse med samtykke og adoptionsforberedelse

I denne lektion kommer vi ind på betingelserne for at anbringe barnet uden for hjemmet med samtykke

 • Formkrav i forbindelse med afgørelsen
 • Afgørelse om anbringelse før barnets fødsel

Vi ser på reglerne for, at der kan træffe afgørelse om adoption med samtykke.

Gennemgang af krav om planer og opfølgning findes i kurset om de emner.

29 minutter

7.  Indsatser over for forældre til et ufødt barn

I denne lektion kommer vi ind på:

 • Hvilke muligheder, der er for at støtte forældre, der venter et barn.
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at der kan gives hjælp og støtte
   
4 minutter

Bente Adolphsen

Bente Adolphsen

Juridisk konsulent hos Seminarer.dk

I mere end 30 år har Bente Adolphsen dedikeret sit arbejde til juridiske aspekter relateret til børn og deres familier. Hendes erfaring inkluderer tjeneste ved statsamtet og amtsankenævnet, 10 års engagement i Aarhus Amt med fokus på serviceloven og adoptionsloven, samt 2 år som stabsjurist i Aarhus Kommune inden for børne- og familieområdet. Derudover har hun fungeret som ekstern underviser og vejleder ved Aarhus og Aalborg Universiteter samt undervist i social- og forvaltningsret på Socialrådgiveruddannelsen i Århus i 16 år. Bente Adolphsen er nu juridisk konsulent hos Seminarer.dk, hvor hendes ekspertise kommer til udtryk i løsningen af konsulentopgaver i flere kommuner. Igennem årene har hun kontinuerligt delt sin viden ved at undervise, holde oplæg og foredrag landet over for en bred vifte af målgrupper, herunder kommuner, politiet, psykologer, sundhedsplejersker, læger, skoler, foreninger og organisationer.