Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-11

Bevilling af boligindretning efter servicelovens § 116

Varighed ca. 2 timer

Boligindretning efter servicelovens § 116.

Reglerne om boligindretning kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, bekendtgørelserne på område og vejledningen om hjælp til boligindretning og boligskift samt Ankestyrelsens principmeddelelser.  
Personkredsen for boligindretning efter servicelovens § 116 er borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse.
I de ganske særlige tilfælde, hvor hjælp til boligindretning ikke er tilstrækkelig til at gøre boligen egnet som opholdssted for borgeren kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af anden bolig til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er dog en betingelse, at der ikke kan anvises en anden bolig, som dækker borgerens behov
For alle borgere gælder, at formålet med bevilling af boligindretning er
at medvirke til, at en borger med (betydelig) og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et så almindeligt liv som muligt som andre borgere på samme alder og i samme livssituation.
at medvirke til at gøre borgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres hjælp i dagligdagen
at hjælpen også kan være med til at lette andres arbejde i forhold til borgeren samt understøtte et godt arbejdsmiljø
Som sagsbehandler skal du kunne vurdere om væsentlighedskriteriet er opfyldt. Du skal kunne skelne mellem hvornår der er tale om behov for boligindretning eller boligskift. 
Du skal inddrage kompensationsprincippet i sagsbehandlingen, og du skal være i stand til at træffe konkrete og individuelle afgørelser.  
På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om formålet med boligindretning, personkredsen, skelnen mellem boligindretning og boligskift samt afgrænsning til reglerne om hjælpemidler.
Vi kommer også ind på sagsbehandlingsprocedurer, tilsyn og opfølgning, afgørelsesbegrebet, krav om begrundelse og klageadgang.
Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om. 
Kurset har følgende overordnede formål:

  • At give dig overblik over lovgivningen og principperne omkring boligindretning og boligskift.
  • At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om, hvilke opmærksomhedspunkter, du skal have i sagsbehandlingen.
  • At du bliver skarp på personkredsen. 
     

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Personkreds og tildelingsbetingelser

I denne lektion vil vi komme omkring tildelingsbetingelser for boligindretning og boligskifte, personkredsen for boliskift og særlige hensyn til enkelte handicapgrupper. 

13 minutter

2.  Ansøgning og sagsbehandlingen

I denne lektion kommer vi omkring: afklaring af boligbegrebet i forhold til §16, boligbegrebet og ansøgning om indretning af bolig. 

30 minutter

3.  Bevilling af boligindretning og boligskift

I denne lektion vil vi komme omkring: 
3-trins sagsgang i en boligsag, vurdering af behovet for boligindretning og rådgivningsforpligtelse.

19 minutter

4.  Rettigheder, opfølgning og tilsyn

I denne lektion vil vi komme omkring: reperation og vedligeholdelse, reetablering, samt tilsyn og opfølgning. 

14 minutter

5.  Afgørelsesbegrebet herunder begrundelse og klagevejledning

I denne lektion vil vi komme omkring:
Afgørelsesbegrebet, aftaler mellem borger og kommune, faktisk forvaltningsvirksomhed, procesledende beslutninger, samt begrundelse og klagevejledning.  

21 minutter

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.