Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-12-15

Borgerstyret personlig assistance - servicelovens § 96

Varighed ca. 2 timer

Kursusbeskrivelse: Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens § 96.

Reglerne om borgerstyret personlig assistance (BPA) er komplekse og omfattende, og det kræver, at du som sagsbehandler sætter dig grundigt ind i lovgivningen på området. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, udmålingsbekendtgørelsen, vejledningen og Ankestyrelsens principmeddelelser.  

Personkredsen for denne særlige støtte i serviceloven er borgere med komplekse funktionsnedsættelser og sammensatte hjælpebehov. Der er ofte tale om borgere, som er afhængige af andre mennesker ud i alle livets forhold. Som sagsbehandler skal du derfor udover lovgivningen også have en forståelse for borgerens funktionsnedsættelse/handicap, og hvordan denne indvirker på borgerens mulighed for leve sit liv. Det skal du kunne inddrage i din sagsbehandling. 

Du skal inddrage kompensationsprincippet i sagsbehandlingen, og du skal være i stand til at træffe konkrete og individuelle afgørelser. 

På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om formålet og hvem personkredsen er for denne særlige støtte, herudover udmåling af hjælp og tilskud i en BPA-ordning. 

Vi kommer også ind på opfølgning, tilsyn, ophør og afgørelsesbegrebet.   

Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om. 

Kurset har følgende overordnede formål:

  • At give dig overblik over lovgivningen og principperne omkring BPA-ordning.
  • At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om, hvilke opmærksomhedspunkter, du skal have i sagsbehandlingen.
  • At du bliver skarp på personkredsen. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Personkreds og tildelingsbetingelser

Lektion omhandler personkred og tildelingsbetingelser for BPA ordningen, hvor der bl.a. kigges på formålet med hjælpen, personkredsen og reglerne ud fra § 96 stk. 1, stk. 2 og stk. 3. 

18 minutter

2.  Udmåling af hjælpen

I lektion 2 kigges der på udmåling af hjælpen i BPA ordningen, hvor kompensationsprincippet, rådighedstimer, sundhedslovydelser m.m. vil blive drøftet. 

23 minutter

3.  Udmåling af tilskud

Udmåling af tilskud i BPA ordningen, hvor direkte og indirekte udgifter, tilskud til løn mv., vil blive gennemgået i lektion 3. 

18 minutter

4.  Hjælpeopgaver, opfølgning og tilsyn samt ændrede forhold

Dette er lektionen omkring hjælperopgaver, opfølgning og tilsyn samt ændrede forhold i BPA ordningen efter servicelovens § 96. 

22 minutter

5.  Afgørelsesbegrebet

Den sidste lektion kommer omkring afgørelsesbegrebet for BPA-ordningen efter servicelovens § 96, vi bl.a. kommer omkring procesledende beslutninger, opmærksomhedspunkter ift. begrundelse og klagevejledning m.m. 

16 minutter

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.