Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-10-04

Den virksomhedsrettede indsats for virksomhedskonsulenter

Varighed ca. en time

Kommunernes beskæftigelsesindsats består af mange elementer, men kan groft opdeles i to. Dels kontakten til ledige og jobsøgende personer, der har brug for bistand til at finde et arbejde eller i det hele taget opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Dels vejledning og bistand til arbejdsgivere i forhold til arbejdsmarkedsforhold og konkret rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 

Der er ikke mange og detaljerede regler for, hvordan kommunerne skal organiseret indsatsen, udover at det skal ske gennem jobcentre, og at der skal være et tværfagligt sammensat rehabiliteringsteam. Den typiske arbejdsdeling i jobcentrene afspejler de to hovedopgaver, således at nogle medarbejdere, ”beskæftigelseskonsulenterne”, tager sig af den personrettede kontakt og myndighedsudøvelse, mens andre, ”virksomhedskonsulenterne”, tager sig af den direkte eller opsøgende virksomhedskontakt.   

Beskæftigelseskonsulent, jobkonsulent, jobrådgiver, virksomhedskonsulent … 

Stillingsbetegnelserne er ikke autoritative men har efterhånden vundet indpas i de fleste kommuner som en del af det fælles sprog på området. 

Langt de fleste love og regler på beskæftigelsesområdet retter sig mod kontakten med, tilbud til og udøvelse af myndighed i forhold til den enkelte ledige, hvorimod regler og retningslinjer for virksomhedskontakten i højere grad har karakter af formåls- og rammebestemmelser, som kommunerne selv skal fylde ud. 

Vi har forsøgt at skræddersy dette kursus om virksomhedsindsatsen, således at det sætter nogle konkrete ord på, hvad der menes med den generelle virksomhedskontakt og rekrutteringsindsats. Men kurset har også til formål at give dig som virksomhedskonsulent en generel viden om de regler og paragraffer, der måske nok handler om tilbud, muligheder og myndighedsudøvelse, og derfor er mest relevant for beskæftigelseskonsulenterne i deres arbejdsfunktion, men som alligevel er vigtige at kende til, for at virksomhederne oplever en sammenhængende og konstruktiv dialog med kommunen. 

Der er tale om både til- og fravalg. Pejlemærket har været det selvfølgelige, at de tilbud og ordninger, der erfaringsmæssigt kunne være relevant for virksomhederne, også er dét, virksomhedskonsulenterne skal vide noget om. 

Der afsluttes med en række testspørgsmål.

Formål

Kurset har som overordnet formål at øge din viden om:

  • Beskæftigelseslovgivningens formål og grundlag

  • Mulighederne i forhold til den generelle rekrutteringsindsats

  • Retlige rammer og målgruppe for virksomhedspraktik 

  • Retlige rammer og målgruppe for løntilskud 

  • Den understøttende indsats, særligt i forhold mentorordningen, hjælpemidler m.v.

  • Uddannelsesløft i forbindelse med ansættelse samt de reglerne om jobrotation

  • Mulighederne for støtte efter handicapkompensationsloven, herunder personlig assistance

Kurset henvender sig først og fremmest til kommunernes virksomhedskonsulenter og andre medarbejdergrupper, der varetager den direkte og opsøgende kontakt med erhvervslivet og arbejdsgivere. Kurset er dog også relevant for andre, der arbejder med eller rådgiver beslutningstagere om beskæftigelsesindsatsen og virksomhedskontakten generelt, fx via deres ansættelse i kommunens centrale forvaltning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Formål (LAB § 1) og lovgrundlag

På kursets første lektion kommer vi ind på det generelle formål med beskæftigelseslovgivningen, ligesom vi giver en overordnet introduktion til det relevante lovgrundlag. Lektionen indeholder også en afgrænsning af kurset i forhold til emnevalg og bestemmelser i lovgivningen.

13 minutter

2.  Generelt om rekrutteringsindsatsen (LAB §§ 13-18)

På anden lektion fokuserer vi på de indimellem lidt oversete regler om den generelle rekrutteringsindsats. Lovgivningen giver ikke kun mulighed for generel rådgivning og vejledning til virksomhederne, men åbner også op for direkte støtte i form af vederlagsfri virksomhedsservice og partnerskabsaftaler. Lektionen omtaler også de regler, der gælder under faglig konflikt.

10 minutter

3.  Virksomhedspraktik (LAB kap. 11, §§ 57-65)

Et centralt element i beskæftigelsesindsatsen er muligheden for tilbud om virksomhedspraktik. I tredje lektion indkredser vi formål med og målgruppe for virksomhedspraktik, forbuddet mod konkurrenceforvridning og det såkaldte ”rimelighedskrav”. Vi kommer også kort ind på de erstatningsregler, der gælder i tilfælde af person- eller tingsskade, der kan henføres til praktikken.

15 minutter

4.  Løntilskud (LAB kap. 12, §§ 66-81)

Fokus i fjerde lektion er et andet af de centrale elementer i beskæftigelsesindsatsen, nemlig reglerne om løntilskud, herunder kravene til målgruppen, reglerne om løn- og arbejdsvilkår samt løntilskuddets størrelse. Reglerne om forbud mod konkurrenceforvridning og rimelighedskravet vil igen blive berørt, da de også gælder i forhold til løntilskud.

11 minutter

5.  Understøttende indsats (LAB kap. 26-28, §§ 167-179)

Femte lektion handler om den understøttende indsats, altså den supplerende støtte og hjælp, der kan bidrage til, at formålet med et tilbud bliver nået. Det drejer sig dels om mentorstøtte, muligheden for tilskud til hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger, samt muligheden for befordringsgodtgørelse, såfremt bestemte afstandskrav mellem bopæl og tilbud er opfyldt.

13 minutter

6.  Uddannelsesløft (LAB § 97, stk. 3) og jobrotation (LAB kap. 22, §§ 149-153)

 

Et blandt flere krav for uddannelsesløft til ledige er, at uddannelsen fremgår af den regionale ”positivliste”. Dette krav gælder ikke ved uddannelsesløft til personer i beskæftigelse, som vi indleder denne sjette lektion med. 

Lektionen fortsættes med den særlige jobrotationsordning, der giver virksomheder mulighed for støtte til at sende en medarbejder på efteruddannelse, hvis man samtidig ansætter en ledig i et vikariat. Her kommer vi ind på de generelle betingelser knyttet til den allerede ansatte, vikaren samt selve efteruddannelsen.

5 minutter

7.  Støtte efter handicapkompensationsloven (HKL kap. 3, 5, 5 a og 6)

På syvende og sidste lektion beskæftiger vi os med de muligheder og tilbud, der ligger i handicapkompensationsloven. Det drejer sig om personlig assistance, den såkaldte ”isbryderordning” samt tilskud til hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger, regler der er meget lig de tilsvarende bestemmelser i LAB.

14 minutter

Peter Gasbjerg

Peter Gasbjerg

Konsulent, underviser og personlig rådgiver

Indehaver af Konsulenthuset Gasbjerg, uddannet Cand.jur med 8 års erfaring fra kommunal forvaltning samt 15 års erfaring fra faglig organisation og a-kasse.