Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-08-18

Grundkursus i lov om offentlige veje

Varighed ca. 3 timer

Dette kursus giver sammen med kurset om ekspropriation og kurset om ledninger og gravetilladelser et samlet grundkursus i hele vejloven og dens mange mærkelige hjørner.  

Vejlovgivningen er svær, og det er typisk ikke jurister, der sidder med opgaverne. Derfor er der i dette kursus lagt vægt på en undervisning direkte rettet mod sagsbehandlerne, så de sidder tilbage med en klar viden om de juridiske og processuelle regler samt en forståelse af de hensyn, der skal lægges ned i de mangeartede skøn på området.

Kurset har fire overordnende formål:

  • At give et overblik over reglerne
  • At give et sikkert overblik over processerne
  • At forhindre administrative fejl
  • At få kendskab til domspraksis

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

I denne lektion gennemgås vejlovens formål, dens geografiske udbreden samt dens opbygning og struktur. 

13 minutter

2.  Planlægning af veje

Denne lektion vedrører planlægning af veje. På modulet gennemgås reglerne om planlægning af veje samt reglerne om sikring af vejarealet.

12 minutter

3.  Matrikulære forhold

Denne lektion vedrører matrikulære forhold. Hvem der har kompetence til anlæg af nye veje vil blive gennemgået. Endvidere vil lektionen berøre matrikulære forhold, sammenhængen med udstykningsloven og særligt om offentlige stier.

16 minutter

4.  Adgangsbestemmelser

Lektionen vedrører adgangsbestemmelser. Pålæg, ændringer og ophævelse af adgangsbestemmelser vil blive gennemgået i lektionen.​​​​​​

12 minutter

5.  Reglerne om adgang til og fra offentlig vej

Denne lektion vedrører reglerne om adgang til og fra offentlig vej. På modulet gennemgås regler og processer for nye adgange og for ændring i brug af adgang. Endvidere berører lektionen vilkår og muligheder for ekstern finansiering. 

12 minutter

6.  Reglerne om ikke trafikal råden over vejarealet

Lektionen vedrører reglerne om ikke trafikal råden over vejarealet. På modulet gennemgås reglernes formål samt hvilken slags råden der findes. Endvidere vil ikke-trafikal råden og håndhævelse af ikke-trafikal råden blive gennemgået.

20 minutter

7.  Valgplakater

Lektionen vedrører valgplakater. Hvornår og hvor der må opsættes valgplakater vil blive gennemgået, ligesom krav til valgplakater og håndhævelse også vil blive berørt i lektionen.

8 minutter

8.  Andre former for råden over vejareal

Lektionen vedrører andre former for råden over vejareal. I lektionen gennemgås reglerne om henholdsvis tilledning af vand, faste genstande, beplantning, tankanlæg, skilte og hegn.

12 minutter

9.  Parkering

Lektionen vedrører parkering. Lektionen gennemgår først og fremmest kommuners mulighed for at regulere trafikken ved parkeringsregler på offentlig vej. Dernæst vil lektionen berører henholdsvis vejlovens og færdselslovens regler, herunder hjemmelsmuligheder og hensyn. Derudover vil du få svar på, hvem der kan opkræve p-afgifter. 

13 minutter

10.  Vintervedligeholdelse og renholdelse

Lektionen vedrører reglerne om vintervedligeholdelse og renholdelse. Lektionen gennemgår bl.a. hvad pligten indebærer, hvem der har ansvaret samt lovgrundlaget. Endvidere kommer lektionen ind på snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse, tilsyn og påbud mv. ​​​​​​​

11 minutter

11.  Nedklassificering af offentlige veje

Denne lektion vedrører nedklassificering af offentlige veje. Du vil få svar på, hvad nedklassificering af offentlige veje er, hvor reglerne står samt hvilke hensyn, der kan lægges vægt på. Ydermere gennemgår lektionen forhandlingspligt, processen for nedklassificering, tilstandsrapporter, nedklassificering efter aftale og retsvirkning.

17 minutter

12.  Reglerne om nedlæggelse af offentlige veje

Lektionen gennemgår reglerne om nedlæggelse af offentlige veje. På modulet gennemgås, hvad en nedlæggelse indebærer, herunder processen og hvordan arealet håndteres. 

7 minutter

Louise Heilberg

Louise Heilberg

Senioradvokat hos Bech-Bruun

Louise Heilberg er specialist inden for vejlovgivning, hvor hun blandt andet var hovedskribent på vejlov fra 2014 og har skrevet den kommenterede vejlov. Hun er pt. i gang med at skrive den kommenterede privatvejslov. Louise beskæftiger sig generelt med infrastruktur, herunder særligt ledninger og veje, byudvikling, finansieringsformer, ladestandere og nye transportformer. Hun arbejder med de juridiske udfordringer inden for planlægning, anlæg og drift af veje, VVM og aftaler på infrastrukturområdet, men også med de mere klassiske forvaltningsretlige problemstillinger som fx aktindsigter, gebyrer mv. Louise repræsenter primært den offentlige sektor, herunder offentlige virksomheder. Louise underviser jævnligt, særligt i emner relateret til veje og ledninger.