Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-29

Handle- og betalingskommune for voksne på det sociale område

Varighed ca. 2 timer

Ud over at du som myndighedsrådgiver skal kunne vurdere om en borger har ret til ydelser efter serviceloven og evt. andre love, skal du også kunne vurdere, om borgeren har ret til hjælp i din kommune, eller om det er en anden kommune, der skal behandle borgerens sag. 

Hvis du rådgiver og vejleder borgere, skal du også kunne hjælpe borgeren med at finde ud af, hvilken kommune borgeren skal henvende sig til. 

Det kan have økonomiske konsekvenser for din kommune, hvis du bevilliger hjælp til en borger, der skulle have hjælp i en anden kommune. 

Det er derfor nødvendigt, at alle der behandler sager på det sociale voksenområde, og giver rådgivning og vejledning til borgere, er opmærksomme på, om den kommune de er ansat i, er rette handlekommune. 

Når flere kommuner er uenige om, hvem der er rette handlekommune, kan uenigheden løses af Ankestyrelsen. Det kræver en særlig sagsgang, som du bliver introduceret til i dette kursus. 

Kurset har fem overordnende formål:

  • Give dig indsigt i reglerne om handle- og betalingskommune
  • Give dig viden om, hvilke love der er omfattet af reglerne om handle- og betalingskommune på det sociale område
  • Give dig viden om Ankestyrelsens principafgørelser på området
  • Give dig redskaber til at vurdere om din kommune er rette handlekommune
  • Give dig redskaber til at få klarlagt om din kommune er rette handlekommune

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til kurset

I denne lektion laves der indledningsvis en afgrænsning af kursets indhold samt en kortlægning af, hvilke retskilder der anvendes i kurset. Vi ser desuden på, hvad der menes med henholdsvis handle- og betalingskommune, og hvordan den kommunale økonomi hænger sammen med reglerne om handlekommune. 

12 minutter

2.  I hvilke sager gælder reglerne om handle- og betalingskommune?

I denne lektion får du et overblik over, hvilke sager reglerne om handlekommune i retssikkerhedsloven gælder for. 

8 minutter

3.  Hvilken kommune skal handle?

I denne lektion ser vi indledningsvis på, at en borger kan have to handlekommuner. For at finde ud af, hvilken kommune som skal handle, ser vi på lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9, stk. 1. Vi bruger en case som eksempel og til sidst runder vi § 9, stk. 2. 

10 minutter

4.  Handlekommune efter serviceloven

I denne lektion gennemgår vi handlekommune for ydelser efter serviceloven og runder desuden handlekommune efter Aktivlovens § 85. 

11 minutter

5.  Aftaler mellem kommuner

I denne lektion ser vi på muligheden for at lave en aftale om at en tidligere handlekommune bevarer handlepligten, som der står i § 9, stk. 9. Vi ser desuden på delegation fra handlekommune til opholdskommunen efter § 9, stk. 10. 

8 minutter

6.  Borgere der opholder sig i udlandet

Denne lektion giver et indblik i reglerne om handlekommune for borgere, som opholder sig i udlandet. 

4 minutter

7.  Handlekommune i sygedagpengesager

I denne lektion gennemgår vi reglerne om, hvilken kommune der er handlekommune i sygedagpengesager. 

4 minutter

8.  Ophold udenfor handlekommunen

Denne lektion laver en gennemgang af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9b, der handler om når en borger opholder sig midlertidigt udenfor sin handlekommune, og når en ægtefælle opholder sig udenfor sin handlekommune. 

6 minutter

9.  Mellemkommunal refusion

Denne lektion indeholder en gennemgang af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c, hvilket omhandler hvornår en kommune skal betale refusion til en anden kommune. 

19 minutter

10.  Frit valg for borgere, der er visiteret til § 108 og almenboliglovens § 105 og andre plejeboliger

I denne lektion ser vi på, hvem der er handle- og betalingskommune, når en borger udnytter sin ret til frit valg. 

3 minutter

11.  Tvist mellem kommuner; opskrift på hvordan uenighed mellem kommuner skal håndteres

I denne afsluttende lektion får du indsigt i, hvordan der skal findes en handlekommune, når kommuner er uenige, eller ingen kommune vil tage ansvaret. Du får også en opskrift i 9 trin på, hvordan uenigheder mellem kommuner skal løses. 

9 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.