Pernille Dalmar

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.

Kurser

Overgang til voksenlivet – unge med funktionsnedsættelse

OBS. Dette kursus er en opdatering ifb. med barnets lov 2023 Dette kursus giver dig viden om hvordan overgangen til voksenlivet skal planlægges for en ung med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Kurset giver dig en forståelse af de tanker der ligger bag at der skal planlægges en overgang for denne gruppe af unge, og en forståelse af hvem der skal inddrages i processen.  Du får viden om hvornår processen skal indledes og hvad den skal indeholde. Du får også viden om ungestøtte ...

Pernille Dalmar

Ungestøtte til unge mellem 18 og 23 år

OBS. Dette kursus er en opdatering ifb. med barnets lov 2023 Kursus i ungestøtte efter barnets lov Efter barnets lov er det muligt at bevillige ungestøtte til nogle unge mellem 18 – 23 år. Dette kursus giver dig et overblik over reglerne om ungestøtte i barnets lov. Det giver dig indblik i målgruppen for ungestøtte og hvilke indsatsmuligheder det er muligt at bevillige. Kurset behandler også eksempelvis ungeplaner, opfølgning af indsatsen og ophør af ungestøtte. Kurset giver di...

Pernille Dalmar

Botilbud

Når du arbejder med området for voksne med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer skal du vide hvad kriterierne er for at bevillige botilbud. Kurset behandler botilbud efter servicelovens § 107, § 108 og almenboliglovens § 105. Du skal have viden om de forskellige botilbudstyper og den hjælp borgerne skal kunne gives i botilbud. Det er også vigtigt at du har kendskab til borgerens rettigheder og samarbejdet mellem kommunen og de botilbud borgerne bor i.  Kurset har følgende f...

Pernille Dalmar

Opholds-, handle og betalingskommune for børn

Ud over at du som myndighed på familieområdet skal kunne vurdere om en familie skal have særlig støtte efter serviceloven, skal du også kunne vurdere om familien og barnet har ret til hjælp i din kommune, eller om det er en anden kommune, der skal behandle en sag om særlig støtte. Hvis du rådgiver og vejleder familier, børn og unge skal du også kunne hjælpe dem du yder vejledning med at finde ud af hvilken kommune de skal henvende sig til. Det kan have økonomiske konsekvenser for din ...

Pernille Dalmar

Opholds-, handle og betalingskommune for voksne

Ud over at du som myndighedsrådgiver skal kunne vurdere om en borger har ret til ydelser efter serviceloven og evt. andre love, skal du også kunne vurdere om borgeren har ret til hjælp i din kommune, eller om det er en anden kommune, der skal behandle borgerens sag. Hvis du rådgiver og vejledere borgere skal du også kunne hjælpe borgeren med at finde ud af hvilken kommune borgeren skal henvende sig til. Det kan have økonomiske konsekvenser for din kommune, hvis du bevilliger hjælp til...

Pernille Dalmar

Social indsats for voksne

Når du arbejder med området for voksne med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer skal du vide hvilke typer af hjælp den voksne kan blive bevilliget.  Kommunerne organiserer bevillingen af indsatser forskelligt. Det betyder at det nogle gange er to eller flere forskellige afdelinger der skal arbejde sammen for at bevillige borgeren en helhedsorienteret indsats.  Nogle typer af hjælp lapper over hinanden. Det er f.eks. praktisk hjælp i hjemmet efter § 83, socialpædagogisk s...

Pernille Dalmar

Egenbetaling i botilbud

Når du arbejder med at bevillige botilbud til voksne, skal du kende til reglerne for fastsættelse af hvad borgeren skal betale for at bo i et botilbud.  Du skal forstå at der er forskel på den pris der er beregnet for opholdet og det beløb borgeren skal betale.  Det er forskelligt hvordan kommunerne organiserer sig. Derfor er det ikke nødvendigvis den samme ansatte der bevilliger botilbud, som beregner egenbetaling. I de kommuner hvor opgaven er fordelt på flere forudsætter det et tæt s...

Pernille Dalmar