Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-04-04
Ajour d. 2023-12-15

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Varighed ca. 2 timer

Bemærk kurset er blevet opdateret ifm. Barnets Lov, som har virkning pr. 1. januar 2024. 

Opdateringen forekommer i lektion 2 , ca 10 min inde.

Reglerne om hjælpemidler og forbrugsgoder kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, hjælpemiddelbekendtgørelsen, hjælpemiddelvejledningen og Ankestyrelsens principmeddelelser.  

Personkredsen for hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 og § 113 er borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse.

Desuden omfatter lovgivningen også borgere med midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælpemidler eller forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode eller indtil funktionsnedsættelsen varighed og omfang er endeligt afklaret. 

For alle borgere gælder, at hjælpemidlet:

  • I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller
  • I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  • Er nødvendigt for at den pågældende kan udøve et erhverv.

Som sagsbehandler skal du kunne vurdere om væsentlighedskriteriet er opfyldt. Du skal kunne skelne mellem hvornår der er tale om et hjælpemiddel eller et forbrugsgode – og hvornår et forbrugsgode betragtes som sædvanligt indbo eller kan bevilges på same vilkår som et hjælpemiddel. 

Du skal inddrage kompensationsprincippet i sagsbehandlingen, og du skal være i stand til at træffe konkrete og individuelle afgørelser. 

På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om formålet med hjælpemidler og forbrugsgoder, personkredsen, skelnen mellem hjælpemidler og forbrugsgoder samt afgrænsning til anden lovgivning under hensyn til sektoransvarlighed.

Vi kommer også ind på sagsbehandlingsprocedurer, tilsyn og opfølgning, afgørelsesbegrebet, krav om begrundelse og klageadgang.

Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om. 

Kurset har følgende overordnede formål:

  • At give dig overblik over lovgivningen og principperne omkring hjælpemidler og forbrugsgoder.
  • At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om, hvilke opmærksomhedspunkter, du skal have i sagsbehandlingen.
  • At du bliver skarp på personkredsen. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Personkreds og tildelingsbetingelser

Første lektion kommer omkring formålet med at bevillige forbrugsgoder og hjælpemidler, muligheden for at få tildelt en forbrugsgode i en midlertidig periode, forskellen mellem et hjælpemiddel og en forbrugsgode, samt andre emner heromkring.

25 minutter

2.  Ansøgning og vurdering af sektoransvarlighed

I anden lektion bliver ansøgningsproceduren gennemgået samt sektoransvarlighed, herunder ansøgningsprocedurer for hjælpemidler og forbrugsgoder, forenklede sagsprocedurer og afklaring af sektoransvarlighed ved ansøgning.

19 minutter

3.  Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder

Tredje lektion omhandler vilkår for bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder, herunder vurdering for behovet af hjælpemidler, anskaffelse inden bevilling, de enkelte hjælpemidler, særlig rådgivningsforpligtelse m.m. 

21 minutter

4.  Rettigheder, opfølgning og tilsyn

Fjerde lektion omhandler øvrige vilkår i forbindelse med forbrugsgoder, herunder retten til befordringsgodtgørelse i forbindelse med ansøgning og ydelse, eksempler på situationer for udgifter til drift, samt hvordan man flytter hjælpemidler mellem kommuner og over landegrænser.

18 minutter

5.  Afgørelsesbegrebet herunder begrundelse og klagevejledning

Sidste lektion omhandler afgørelsesbegrebet, herunder eksempler på hvornår der er tale om en afgørelse og hvornår der er talt om en faktisk forvaltningsvirksomhed eller en procesbeslutning.

13 minutter

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.