Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-08-18

Ledninger i offentlig vej og gravetilladelser

Varighed ca. 2 timer

Det kræver et større ledningsnet at få samfundet til at hænge sammen. Disse nedgraves typisk i offentlige veje. Som vejmyndighed skal man forholde sig til både de uskrevne regler og til vejlovens regler, både når ledningerne skal nedlægges, og hvis der skal ske flytninger af ledningerne.

Manglende viden om reglerne kan have store økonomiske konsekvenser for kommunen, og bør derfor undgås.

Kurset gennemgår reglerne og viser, hvilke hensyn der løbende skal lægges vægt på.

Kurset har fire overordnende formål:

  • At give et overblik over reglerne
  • At give et sikkert overblik over processerne
  • At forhindre administrative fejl
  • At få kendskab til domspraksis

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til ledningsret

Hvad er definitionen på en ledning?

  1. Hvorfor er ledningsret interessant set i kommunal kontekst?
  2. Hvor finder man reglerne om ledningsret?
  3. Den vigtigste juridiske sondring
9 minutter

2.  Placering af ledninger

 

Denne lektion vedrører placering af ledninger. På modulet gennemgås hvad der skal undersøges, når der lægges ledninger, og hvor man finder arealets status. Herudover vil lektionen gennemgå kommunens rolle ved plavering af ledninger henholdsvis i private fællesveje, i almindelige arealer og i offentlig vej. 

14 minutter

3.  Reglerne om gravetilladelser

Denne lektion vedrører reglerne om gravetilladelser. På modulet gennemgås hvornår der skal gives gravetilladelse samt undtagelser hertil samt koordingerinspligten og undtagelser til denne.

13 minutter

4.  Krav til gravetilladelser

Denne lektion vedrører krav til gravetilladelser. På modulet gennemgås hvornår der skal gives gravetilladelse og undtagelser hertil samt koordingeringspligten og undtagelser til denne.

15 minutter

5.  Sikring af ledninger

Denne lektion vedrører sikring af ledninger. På modulet gennemgås hvordan ledninger sikres, hvad sikringen typisk består af, samt hvad der sker, når vejen nedlægges.

10 minutter

6.  Flytning af ledninger

Denne lektion vedrører, hvornår man kan kræve en ledning flyttet. På modulet gennemgås endvidere vejlovens hensynsforpligtelse samt konsekvens for manglende overholdelse.

9 minutter

7.  Betaling for flytningen af ledninger

 

Denne lektion vedrører, hvem der skal betale for flytningen. Kurset giver et overblik over vejlovens § 77. Endvidere gennemgås hovedreglen for, hvem der skal betale for flytningen af ledninger samt gæsteprincippet. 

12 minutter

8.  Hovedreglen omkring vejlovens gæsteprincip

Denne lektion gennemgår dele af hovedreglen omkring vejlovens gæsteprincip i detaljer. I lektionen gennemgås hvad ”arbejder iværksat af vejmyndigheden” og "arbejder på ledninger" er. Vejlovens formål og sammensatte anlæg vil også blive gennemgået. 

17 minutter

9.  Undtagelserne til hovedreglen omkring vejlovens gæsteprincip

Modul 9 gennemgår undtagelserne til hovedreglen omkring vejlovens gæsteprincip. På modulet gennemgås bl.a. vejlovens § 77, stk. 2, og koncipistreglen. Hvad der forstås ved "bestemt ved aftale" vil også blive gennemgået, såvel som fortolkning af deklarationer, erstatning og ekspropriation.

18 minutter

10.  Skift i ejerforhold

Denne lektion vedrører situationen med skift i ejerforhold. Lektionen gennemgår, hvad der sker med ledningens status, når: arealet går fra matrikuleret areal til vejareal, når arealet går fra vejareal til matrikuleret areal, og når ejeren af både ledninger og areal sælger en af delene. Slutvist kommer lektionen med vigtige huskepunkter.

15 minutter

Louise Heilberg

Louise Heilberg

Senioradvokat hos Bech-Bruun

Louise Heilberg er specialist inden for vejlovgivning, hvor hun blandt andet var hovedskribent på vejlov fra 2014 og har skrevet den kommenterede vejlov. Hun er pt. i gang med at skrive den kommenterede privatvejslov. Louise beskæftiger sig generelt med infrastruktur, herunder særligt ledninger og veje, byudvikling, finansieringsformer, ladestandere og nye transportformer. Hun arbejder med de juridiske udfordringer inden for planlægning, anlæg og drift af veje, VVM og aftaler på infrastrukturområdet, men også med de mere klassiske forvaltningsretlige problemstillinger som fx aktindsigter, gebyrer mv. Louise repræsenter primært den offentlige sektor, herunder offentlige virksomheder. Louise underviser jævnligt, særligt i emner relateret til veje og ledninger.