Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-01-16

Ledsagerordning efter servicelovens § 97

Varighed ca. en time

Reglerne om ledsagelse kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. For at varetage sagsbehandlingen skal du kende til reglerne i serviceloven, ledsagebekendtgørelsen, vejledningen og Ankestyrelsens principmeddelelser.  

Personkredsen for ledsagelse efter servicelovens § 97 er borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet.

Som sagsbehandler skal du derfor udover lovgivningen også have en forståelse for borgerens funktionsnedsættelse/handicap i forhold til at kunne færdes på egen hånd udenfor hjemmet, og hvordan denne indvirker på borgerens mulighed for leve sit liv. Det skal du kunne inddrage i din sagsbehandling. 

Du skal inddrage kompensationsprincippet i sagsbehandlingen, og du skal være i stand til at træffe konkrete og individuelle afgørelser. 

På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om formålet med ledsageordningen og personkredsen samt reglerne om ansættelse af ledsager, hvor ordningen kan benyttes og muligheden for opsparing af timer.

Vi kommer også ind på tilsyn og opfølgning, afgørelsesbegrebet, krav om begrundelse og klageadgang.

Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om. 

Kurset har følgende overordnede formål:

  • At give dig overblik over lovgivningen og principperne omkring ledsageordning.
  • At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om, hvilke opmærksomhedspunkter, du skal have i sagsbehandlingen.
  • At du bliver skarp på personkredsen. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Personkreds og tildelingsbetingelser

I denne lektion vil vi komme omkring personkredsen for ledsagelse og tildelingsbetingelserne. Vi vil også komme omkring afgrænsning af socialpædagogisk ledsagelse efter serviceloven § 85 samt hvilke personer, der ikke er omfattet af personkredsen.

16 minutter

2.  Ordningens indhold

Denne lektion omhandler ordningens indhold, og vi vil i komme omkring formålet med ledsagelse, hvad ledsagelser omfatter, samt hvad ledageren må hjælpe med. 

10 minutter

3.  Vilkår samt opfølgning og tilsyn

I denne lektion kommer vi omkring hvem der kan ansættes som borgerens ledager, hvilke udgifter der kan søges dækket, mulighed for opsparing af timer, ophold i udlandet, tilsyn og opfølgning, samt mulighed for ledsagerkort. 

11 minutter

4.  Afgørelsesbegrebet

I denne lektion vil vi komme omkring afgørelsesbegrebet, faktisk forvaltningsvirksomhed, procesledende beslutninger, samt begrundelse- og klagevejledning.  

13 minutter

Ledsagerordning efter servicelovens § 97

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.