Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-02-13
Under opdatering

Opholds-, handle og betalingskommune for børn

Varighed ca. en time

Ud over at du som myndighed på familieområdet skal kunne vurdere om en familie skal have særlig støtte efter serviceloven, skal du også kunne vurdere om familien og barnet har ret til hjælp i din kommune, eller om det er en anden kommune, der skal behandle en sag om særlig støtte.

Hvis du rådgiver og vejleder familier, børn og unge skal du også kunne hjælpe dem du yder vejledning med at finde ud af hvilken kommune de skal henvende sig til.

Det kan have økonomiske konsekvenser for din kommune, hvis du bevilliger hjælp til en familie eller et barn der skulle have hjælp i en anden kommune.

Det er derfor nødvendigt at alle der behandler sager på børneområdet, og giver rådgivning og vejledning til forældre, børn og unge er opmærksomme på om den kommune de er ansat i, er rette handlekommune.

 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Give dig indsigt i reglerne om opholds- handle- og betalingskommune for børn
  • Give dig viden om Ankestyrelsens principafgørelser på området
  • Give dig redskaber til at vurdere om din kommune er rette handlekommune
  • Give dig forståelse for betydningen af at en ung fylder 18 år

Lektioner

1.  Introduktion til kurset

I denne første lektion af kurset ser vi på hvilke områder lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder. Desuden ser vi på folkeskoleloven og forældreansvarsloven. 

5 minutter

2.  Hvorfor er kendskab vigtigt

I denne lektion gennemgår vi stedlig kompetence og afgørelsers gyldighed og på f.eks. hvilken kommune kan træffe afgørelser over for en borger. Desuden ser vi på sammenhængen med den kommunale økonomi. 

7 minutter

3.  Opholdskommune og handlekommune - lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9a

I denne lektion gennemgår vi lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9a og får styr på  begreberne opholdskommune og handlekommune og deres forskelle. 

21 minutter

4.  Opholdskommune for kommende forældre

Vi gennemgår opholdskommuner for voksne, der venter barn når forældrene flytter mellem kommuner og § 9.

4 minutter

5.  Ophold udenfor opholdskommunen - lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9b

Vi gennemgår lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9b samt reglerne når et barn opholder sig midlertidigt udenfor sin opholdskommune. 

3 minutter

6.  Mellemkommunal refusion – lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c

Vi gennemgår lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9c med relevans for unge. Vi ser bla.a. på hvilken kommune der skal betale for ydelser til barnet og hvornår krav mod en anden kommune bliver forældet.  

11 minutter

7.  Aftale mellem kommuner og delegationsaftaler – lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9, stk. 6

I denne lektion gennemgår vi § 9, stk. 6 i henhold til: aftale om at forældremyndighedsindehaveren har handleforpligtelsen, aftale om at en tidligere opholdskommune bevarer handlepligten- relevant ved efterværn, og delegation fra handlekommunen til opholdskommunen - relevant ved opretholdt anbringelse.

6 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.