Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-02-17
Under opdatering

Opholds-, handle og betalingskommune for voksne

Varighed ca. en time

Ud over at du som myndighedsrådgiver skal kunne vurdere om en borger har ret til ydelser efter serviceloven og evt. andre love, skal du også kunne vurdere om borgeren har ret til hjælp i din kommune, eller om det er en anden kommune, der skal behandle borgerens sag.

Hvis du rådgiver og vejledere borgere skal du også kunne hjælpe borgeren med at finde ud af hvilken kommune borgeren skal henvende sig til.

Det kan have økonomiske konsekvenser for din kommune, hvis du bevilliger hjælp til en borger, der skulle have hjælp i en anden kommune.

Det er derfor nødvendigt at alle der behandler sager på det sociale voksenområde, og giver rådgivning og vejledning til borgere,  er opmærksomme på om den kommune de er ansat i, er rette handlekommune.

Når flere kommuner er uenige om, hvem der er rette handlekommune kan uenigheden løses af Ankestyrelsen. Det kræver en særlig sagsgang, som du bliver introduceret til i dette kursus.

 

Kurset har fire overordnende formål:

  • Give dig indsigt i reglerne om opholds- handle- og betalingskommune
  • Give dig viden om Ankestyrelsens principafgørelser på området
  • Give dig redskaber til at vurdere om din kommune er rette handlekommune
  • Give dig redskaber til at få klarlagt om din kommune er rette handlekommune

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til kurset

I denne lektion gennemgår vi hvilke områder lov om retssikkerhed og administration på det sociale område gælder. Vi fokuserer på lov om social service bla.a. med hvilken kommune der skal bevillige yderlser efter serviceloven og muligheden for at deligere handlekompetencen til en anden kommune.

7 minutter

2.  Hvorfor er kendskab til reglerne vigtigt

I denne lektion ser vi på stedlig kompetence og gyldige afgørelser samt sammenhængen med den kommunale økonomi. 

8 minutter

3.  Opholdskommune og handlekommune

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9
I denne lektion tager vi en gennemgang af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 og begreberne opholdskommune og handlekommune. 

14 minutter

4.  Ophold udenfor opholdskommunen

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9b
Vi tager en gennemgang af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9 b. 
Desuden ser vi på når en borger opholder sig midlertidigt udenfor sin opholdskommune og når en ægtefælle opholder sig udenfor sin opholdskommune.

4 minutter

5.  Mellemkommunal refusion –

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 9C
Vi fortsætter med gennemgang af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, denne gang § 9c.

14 minutter

6.  Aftaler og delegation til anden kommune

Vi ser på § 9, stk.6, vedrørende aftale om at tidligere opholdskommune bevarer handlepligten samt § 9, stk. 11, omkring delegation fra handlekommunen til opholdskommunen.

5 minutter

7.  Hjemløse borgere

Vi gennemgår hvordan kommunen arbejder med hjemløse borgere, bla.a. hvem der er handle og betalingskommune for hjemløse borgere og behandling af hjemviste sager. 

6 minutter

8.  Frit valg for borgere der er bevilliget botilbud eller andre plejeboliger

 Servicelovens  §108, Almenboliglovens § 105
I denne lektion ser vi på hvem er handle – og betalingskommune når borger udnytter sin ret til frit valg.

3 minutter

9.  Misbrugsbehandling

Vi ser på hvem der er handle- og betalingskommune når en borger søger om stofmisbrugsbehandling.

3 minutter

10.  Borgere der kommer hjem fra udlandet & Ægtefæller

I denne lektion ser vi på hvilken kommune der er handle- og betalingskommune når en borger kommer hjem fra udlandet. Desuden ser vi på praksis om ægtefællers opholdskommune. 

3 minutter

11.  Opskrift på hvordan uenighed mellem kommuner skal håndteres

I denne lektion gives en opskrift i 9 trin på hvordan uenigheder mellem kommuner skal løses og hvordan du skal agere i sådanne situationer. 

5 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.