Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-09-20
Ajour d. 2023-12-20

Rådighed - aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Varighed ca. en time

Når du arbejder med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om borgeren udnytter sine arbejdsmuligheder aktivt og tager imod en indsats rettet mod et rimeligt tilbud om arbejde.

På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til borgeren i forløbet og i hvilke situationer borgeren kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at skulle foretage en rådighedsvurdering.

Kurset har tre overordnende formål:

 • Du får et grundigt kendskab til reglerne om rådighed for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Du bliver klædt på til at omsætte din viden til korrekt vurdering af, om den enkelte borger står til rådighed og dermed opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp
 • Du får viden om, hvordan du sikrer dig tilstrækkelig partshøring, inden du skal træffe en afgørelse om sanktion

Kurset er for dig, der er ydelses- eller myndighedssagsbehandler i en kommune og arbejder med aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. Det kan både være dig, der skal vurdere, om en borger står til rådighed og dermed opfylder betingelserne for kontanthjælp eller dig der arbejder med selve indsatsen for målgruppen.

Er du faglig koordinator eller arbejder du med faglig ledelse i en kommune, vil kurset også være relevant for dig.

Kurset vil desuden være relevant for dig, der som privat aktør arbejder med målgruppen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Forsørgelse og rådighed

I denne første lektion ser vi nærmere på baggrunden for, at en borger skal udnytte sine arbejdsmuligheder.

Vi vil undersøge:

 • Hvad siger Grundloven om retten til forsørgelse og arbejde?
 • Aktivlovens formålsbestemmelse
 • Formålet for de aktivitetsparate
 • Den enkelte borgers eget ansvar for sin forsørgelse
 • De grundlæggende betingelser for kontanthjælp
13 minutter

2.  Lovgrundlaget og vigtige begreber

Vi ser nærmere på lovgrundlaget for rådighedsreglerne og kommer dernæst ind på, hvad det vil sige at være aktivitetsparat. Vi får dannet et overblik over de generelle rådighedsregler for aktivitetsparate.

Desuden undersøger vi, hvad rådighedsforpligtelsen betyder for ægtefæller. Afslutningsvis vil vi kort komme ind på vejledningsforpligtelsen.

7 minutter

3.  Generelle rådighedsbetingelser

Generelle rådighedsbetingelser

Vi vil i denne lektion gennemgå de rådighedsbetingelserne en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager skal opfylde for at have ret til hjælp, herunder:

 • Booking af samtaler
 • Deltagelse i samtaler
 • Afbud ved sygdom
 • Deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning
 • Tilbud efter Beskæftigelsesindsatsloven
 • Læse-, skrive- og regnetest
11 minutter

4.  Fritagelse fra rådighedskrav – ”rimelige grunde”

I lektionen gennemgås reglerne om rimelige grunde til ikke at stå til rådighed, herunder

 • Hvornår kan en borger fritages fra rådighedskrav?
 • Hvornår i forløbet skal jobcenteret vurdere om der er en rimelig grund, der undtager borgeren fra at opfylde et rådighedskrav?
 • Hvilke rimelige grunde kan der være tale om? Der gives en række eksempler.
24 minutter

5.  Tvivl om rådighed og rådighedsvurdering

I denne lektion ser vi på, hvornår jobcenteret skal foretage en rådighedsvurdering, og hvad der skal være fokus på ved denne vurdering.

Vi ser bl.a. på: 

 • I hvilke situationer skal jobcenteret altid foretage en rådighedsvurdering
 • Vurderingen af borgerens evne og vilje til at stå til rådighed
 • Reglerne om udvidet parthøring
12 minutter

6.  Sagsbehandlingsregler

I den afsluttende lektion gennemgår vi vigtige sagsbehandlingsregler i forbindelse med uddannelsespålægget. Vi gennemgår reglerne for:

 • Officialprincippet
 • Notatpligt
 • Vejledningspligt
 • Partshøring
 • Afgørelse
12 minutter

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.