Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-02-24
Ajour d. 2023-12-21

Rådighed – aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere

Varighed ca. 2 timer

Når du arbejder med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om den unge står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse.

På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til den unge i forløbet og i hvilke situationer den unge kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at skulle foretage en rådighedsvurdering.

Kurset har tre overordnende formål:

 • Du får et grundigt kendskab til reglerne om rådighed for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Du bliver klædt på til at omsætte det til korrekt vurdering af, om den enkelte unge står til rådighed og dermed opfylder betingelserne for at modtage uddannelseshjælp
 • Du får viden om, hvordan du sikrer dig tilstrækkelig partshøring, inden du skal træffe en afgørelse om sanktion

Kurset er for dig der er sagsbehandler i en kommune og som arbejder med unge på uddannelseshjælp. Det kan både være dig, der skal vurdere, om en ung står til rådighed og dermed opfylder betingelserne for uddannelseshjælp eller dig der arbejder i den kommunale ungeindsats, som har behov for viden om, hvilke regler der gælder for de unge, du arbejder med f.eks. som uddannelsesvejleder eller som sagsbehandler inden for Serviceloven.

Er du faglig koordinator eller arbejder du med faglig ledelse i en kommune, vil kurset også være relevant for dig.

Kurset vil desuden være relevant for dig, der som privat aktør arbejder med målgruppen uddannelseshjælpsmodtagere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion: Forsørgelse og rådighed

I denne første lektion ser vi nærmere på baggrunden for, at en ung skal stå til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse.

Vi vil undersøge:

 • Hvad siger Grundloven om retten til forsørgelse og arbejde?
 • Aktivlovens formålsbestemmelse
 • Formålet for de aktivitetsparate
 • Den enkelte borgers eget ansvar for sin forsørgelse
 • De grundlæggende betingelser for uddannelseshjælp
13 minutter

2.  Lovgrundlaget og vigtige begreber

Vi ser nærmere på lovgrundlaget for rådighedsreglerne og kommer dernæst ind på hvad det vil sige at være aktivitetsparat. Vi kommer kort ind på, hvilke generelle rådighedsregler, der gælder for aktivitetsparate.
Desuden undersøger vi, hvad rådighedsforpligtelsen betyder for ægtefæller. Afslutningsvis vil vi kort komme ind på vejledningsforpligtelsen.

12 minutter

3.  Generelle rådighedsbetingelser

Vi vil i denne lektion gennemgå de generelle rådighedsbetingelser en aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtager skal opfylde for at have ret til hjælp, herunder:

 • Booking af samtaler
 • Deltagelse i samtaler
 • Registrering af CV
 • Afbud ved sygdom
 • Deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning
 • Tilbud efter Beskæftigelsesindsatsloven
 • Læse-, skrive- og regnetest
 • Tilbud i henhold til uddannelsespålægget
15 minutter

4.  Fritagelse fra rådighedskrav – ”rimelige grunde”

I lektionen gennemgås reglerne om rimelige grunde til ikke at stå til rådighed i konkrete tilfælde, herunder

 • Hvornår kan en ung fritages fra rådighedskrav?
 • Hvornår skal jobcenteret vurdere om der er en rimelig grund, der undtager den unge fra at opfylde et rådighedskrav?
 • Hvilke rimelige grunde kan der være tale om? Der gives en række eksempler.
23 minutter

5.  Tvivl om rådighed og rådighedsvurdering

I denne lektion ser vi på, hvornår jobcenteret skal foretage en rådighedsvurdering, og hvad der skal være fokus på ved denne vurdering.

Vi ser bl.a. på: 

 • I hvilke situationer skal jobcenteret altid foretage en rådighedsvurdering
 • Vurderingen af den unges evne og vilje til at stå til rådighed
 • Reglerne om udvidet parthøring
15 minutter

6.  Sagsbehandlingsregler

I den afsluttende lektion gennemgår vi vigtige sagsbehandlingsregler i forbindelse med uddannelsespålægget. Vi gennemgår reglerne for:

 • Uddannelsespålægget
 • Officialprincippet
 • Notatpligt
 • Vejledningspligt
 • Partshøring
 • Afgørelse
14 minutter

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.