Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-03-23
Ajour d. 2023-12-20

Rådighed – uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Varighed ca. 2 timer

Når du arbejder med uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om den unge står til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse.

På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til den unge i forløbet og i hvilke situationer den unge kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at skulle foretage en rådighedsvurdering.

Kurset har tre overordnende formål:

 • Du får et grundigt kendskab til reglerne om rådighed generelt for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
 • Du får overblik over, hvilke rådighedsregler, der er for åbenlyst uddannelsesparate specifikt
 • Du bliver klædt på til at omsætte det til korrekt vurdering af, om den enkelte unge står til rådighed og dermed opfylder betingelserne for at modtage uddannelseshjælp

Kurset er for dig der er sagsbehandler i en kommune og som arbejder med unge på uddannelseshjælp. Det kan både være dig, der skal vurdere, om en ung står til rådighed og dermed opfylder betingelserne for uddannelseshjælp eller dig der arbejder i den kommunale ungeindsats, som har behov for viden om, hvilke regler der gælder for de unge, du arbejder med f.eks. som uddannelsesvejleder eller som sagsbehandler inden for Serviceloven.

Er du faglig koordinator eller arbejder du med faglig ledelse i en kommune, vil kurset også være relevant for dig.

Kurset vil desuden være relevant for dig, der som privat aktør arbejder med målgruppen uddannelseshjælpsmodtagere.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion: Forsørgelse og rådighed

I denne første lektion ser vi nærmere på baggrunden for, at en ung skal stå til rådighed for ordinær uddannelse eller en indsats rettet mod ordinær uddannelse.

Vi vil undersøge:

 • Hvad siger Grundloven om retten til forsørgelse og arbejde?
 • Aktivlovens formålsbestemmelse
 • Formålet for de uddannelsesparate
 • Den enkelte borgers eget ansvar for sin forsørgelse
 • De grundlæggende betingelser for uddannelseshjælp
13 minutter

2.  Lovgrundlaget og vigtige begreber

Vi ser nærmere på lovgrundlaget for rådighedsreglerne og kommer dernæst ind på hvad det vil sige at være uddannelsesparat. Vi kommer kort ind på, hvilke generelle rådighedsregler, der gælder for alle uddannelsesparate og hvilke regler, der gælder specifikt for åbenlyst uddannelsesparate.

Desuden undersøger vi, hvad rådighedsforpligtelsen betyder for ægtefæller. Afslutningsvis vil vi kort komme ind på vejledningsforpligtelsen.

16 minutter

3.  Generelle rådighedsbetingelser

Vi vil i denne lektion gennemgå de generelle rådighedsbetingelser en uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager skal opfylde for at have ret til hjælp, herunder:

 • Booking af samtaler
 • Deltagelse i samtaler
 • Registrering af CV
 • Afbud ved sygdom
 • Deltagelse i foranstaltninger som led i sygeopfølgning
 • Tilbud efter Beskæftigelsesindsatsloven
 • Læse-, skrive- og regnetest
 • Tilbud i henhold til uddannelsespålægget
11 minutter

4.  Rådighedsbetingelser for åbenlyst uddannelsesparate

I denne lektion ser vi specifikt på rådighedsbetingelserne for de åbenlyst uddannelsesparate, herunder:

 • Tilmelding som jobsøgende
 • Registrering af CV
 • Registrering i joblog
 • Jobsøgning
 • Tilbud om arbejde
 • Aftale om jobsøgningsaktiviteter
 • Frigørelsesattest
18 minutter

5.  Fritagelse fra rådighedskrav – ”rimelige grunde”

I lektionen gennemgås reglerne om rimelige grunde til ikke at stå til rådighed i konkrete tilfælde, herunder:

 • Hvornår kan en ung fritages fra rådighedskrav?
 • Hvornår skal jobcentret vurdere om der er en rimelig grund, der undtager den unge fra at opfylde et rådighedskrav?
 • Hvilke rimelige grunde kan der være tale om? Der gives en række eksempler
24 minutter

6.  Tvivl om rådighed og rådighedsvurdering

I denne lektion ser vi på, hvornår jobcentret skal foretage en rådighedsvurdering, og hvad der skal være fokus på ved denne vurdering.

Vi ser bl.a. på: 

 • I hvilke situationer skal jobcentret altid foretage en rådighedsvurdering
 • Vurderingen af den unges evne og vilje til at stå til rådighed
10 minutter

7.  Sagsbehandlingsregler

I den afsluttende lektion gennemgår vi vigtige sagsbehandlingsregler i forbindelse med uddannelsespålægget. Vi gennemgår reglerne for:

 • Uddannelsespålægget
 • Officialprincippet
 • Notatpligt
 • Vejledningspligt
 • Partshøring
 • Afgørelse
14 minutter

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.