Tid til kursusstart: 10 Annuller

Om kurset

Udgivet d. 2021-03-16

Sagsbehandling fra A-Z

Varighed ca. 2 timer

De grundlæggende regler og principper for god borgerbetjening og sagsbehandling er det fundament, som man går på arbejde med, hvis man offentligt ansat, ikke mindst i en kommune. At kende reglerne og forstå meningen med dem gør dem til en del af ens professionelle DNA.

På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler og belyser undervejs via en række konkrete eksempler, hvornår, hvordan og ikke mindst hvorfor det er vigtigt at overholde dem.

Kurset har 4 overordnende formål:

  • Du får en god forståelse for, hvad myndighedsrollen indebærer
  • Du får et grundlæggende kendskab til korrekt borgerbetjening og sagsbehandling
  • Du kommer ”bag om” reglerne og forstår meningen med dem
  • Du bliver klar til at handle korrekt over for borgerne, også når der opstår konflikter


Målgruppen for kurset er som udgangspunkt alle offentligt ansatte, især dem, som er nye i faget eller har brug for et brush-up. Det er i første omgang målrettet kommunale medarbejdere, idet de anvendte eksempler primært er hentet fra en kommunale verden. Det gælder sagsbehandlere, rådgivere, konsulenter, og servicemedarbejdere med borgerkontakt.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion, rollen som offentligt ansat, notatpligten

Vi begynder med udgangspunktet: hvad betyder det at være offentligt ansat og udøve myndighed? Hvordan skal man agere og hvilke spilleregler gælder, fx med tavshedspligt og vejledningspligt? Derefter ser vi på sagsbehandlingens udgangspunkt: notatpligten. Der er flere eksempler undervejs.

29 minutter

2.  Borgerens medvirken, oplysningspligten, helhedsvurderingen

I denne lektion gennemgår vi 3 grundregler for sagsbehandlingens proces – kardinaldyderne. 1. Borgeren skal medinddrages. Hvordan gør det man det i praksis, og hvad kan det betyde, hvis man ikke gør det? 2. Oplysningspligten – det vigtigste checkpoint, før man træffer en afgørelse. Hvad indebærer det, og hvordan sørger man for, at sagen er ordentlig oplyst? 3. Helhedsvurderingen – sagsbehandlingen både starter og slutter her – har vi overvejet alle muligheder? Det hele bliver vakt til live med eksempler.

21 minutter

3.  Når der skal træffes en afgørelse – partshøring, krav til afgørelsen, klagevejledning og klageret

Afgørelsen har sine helt egne spilleregler. For det første skal man partshøre borgeren, inden afgørelsen træffes. Hvordan gør man det ordentligt? Selve afgørelsen rummer sine egne krav – begrundelse, skøn, faktiske omstændigheder, retsregler. Og så kan borgeren som oftest klage over afgørelsen. Det kræver vejledning. Hvad kan det betyde, hvis man ikke har givet en ordentlig klagevejledning?

28 minutter

4.  Persondata og aktindsigt

Denne lektion rummer to forskellige emner, som dog er i familie med hinanden. Først persondatareglerne. Vi kender allerede tavshedspligten, man hvordan skal man i det hele taget behandle borgerens personlige oplysninger? Hvilke oplysninger må man indhente, hvad må man fx slå op om borgeren på internettet? Hvordan og hvor længe skal man opbevare dem, og hvornår skal de slettes? Og hvad med borgerens rettigheder? En af dem er retten til aktindsigt i sin egen sag. Hvis borgeren ønsker aktindsigt, hvad gælder så? Kan nogle af oplysningerne undtages fra aktindsigten? Og hvordan sagsbehandler man sådan nogle ansøgninger?

35 minutter

5.  God forvaltningsskik og administrative hensyn

Denne sidste lektion består af to emner, der på en måde står over for hinanden: på den ene side princippet om god forvaltningsskik, som rækker ud over forvaltningslovens regler og beskriver den gode behandling af borgerne. På den anden side det man kunne kalde administrative hensyn. Hvornår er det sagligt og velbegrundet at begrænse borgerens rettigheder for at administrationen kan fungere og sagsbehandlingen kan gennemføres efter sit formål?

30 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.