Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-29

Tvangsfjernelse af børn - regler og praktisk håndtering

Varighed ca. 4 timer

Obs. Dette er en opdatering ifb. med barnets lov 2023

Anbringelse af et barn uden for hjemmet – barnets lov regler og praktisk håndtering


Sager om anbringelse af børn er et område, hvor forældrenes følelser er helt uden på tøjet.  
Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehandlingen fylder meget hos forældrene.
Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for anbringelserne, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på.
På kurset arbejder vi med en gennemgang af området med udgangspunkt i en gennemgang af den nye Barnets Lov - samt praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling. 

Kurset har tre overordnende formål:

 • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring anbringelse af børn
 • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering
 • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling
   

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hjemmelsgrundlag og retskilder

I den fæørste lektion introducerer vi kurset og ser nærmere på hjemmelsgrundlaget, retskilder og forældreansvarslovens samspil med barnets lov.

10 minutter

2.  BL § 32 samt screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for hjemlen til iværksættelse af støtte samt screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse.

23 minutter

3.  BL § 47 – anbringelse uden samtykke

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for anbringelse uden for hjemmet uden samtykke.

15 minutter

4.  BL § 48 – barnets ret til at anmode om anbringelse

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for barnets ret til at anmode om anbringelse uden for hjemmet.

7 minutter

5.  BL § 49 – anbringelse uden samtykke af ufødt barn

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for anbringelse uden samtykke af ufødt barn.

13 minutter

6.  BL §§ 61-63 - anbringelse på delvis lukket institution, sikret institution og særligt sikret afdeling

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for anbringelse på delvis lukket institution, sikret institution og særligt sikret afdeling

10 minutter

7.  BL § 50 – genbehandlingsfrister

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for genbehandlingsfrister i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet uden samtykke

17 minutter

8.  BL §§ 67 og 68 – permanente anbringelser

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for permanent anbringelse

14 minutter

9.  BL § 69 – pligten til at overveje adoption

Vi ser kort på hvornår adoption skal overvejes.

3 minutter

10.  BL § 143 – foreløbige afgørelser

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for de foreløbige afgørelser

21 minutter

11.  Ankestyrelsens egen-driftskompetence samt klageregler

I denne lektion gennemgås regelgrundlaget for Ankestyrelsens beføjelser uden klage – Ankestyrelsens egendriftskompetence, og klageadgangen ved afgørelser om anbringelse uden samtykke

18 minutter

12.  Domstolsprøvelse

I denne lektion ser vi videre på klage og domstolsprøvelse, bla.a. BL § 147.

4 minutter

13.  Indstillingen til børne- og ungeudvalget

I denne lektion gennemgås regler og praktiske elementer af sagen vedrørende forberedelse af sagen til møde i børn og unge-udvalget - indstillingen

14 minutter

14.  Indstillingen til børne- og ungeudvalget (fortsat)

I denne lektion ser vi på indragelse af barnet, jf BL § 5og barnets/den unges holdning til den påtænkte foranstaltning

12 minutter

15.  Mødet i børne- og ungeudvalget – rettigheder og pligter samt selve mødet i udvalget

I denne lektion gennemgås regler og praktiske elementer af sagen vedrørende mødet i børne- og ungeudvalget

16 minutter

16.  Efter mødet i børne- og ungeudvalget

I denne lektion gennemgås kort regler og praktiske elementer af sagen umiddelbart efter mødet i børn og unge-udvalget

7 minutter

17.  Ankestyrelsen og domstolsbehandling

I denne lektion gennemgås regler og praktiske elementer af sagen vedrørende selve mødet i Ankestyrelsen samt under domstolenes behandling af sagerne, samt forvaltningens rolle ved sagernes behandling i Ankestyrelsen og ved domstolene

9 minutter

18.  Ophør af anbringelsen

I denne lektion beskrives kort reglerne omkring ophør af en anbringelse, reglerne om behandling af en begæring om hjemgivelse samt kort reglerne vedrørende efterværn til tidligere anbragte unge

14 minutter

19.  Overgangen fra serviceloven til Barnets Lov

I denne letkion ser vi på §213.

4 minutter

20.  Samarbejdet med sagens parter og betydningen for sagens forløb

I denne lektion gennemgår vi bla.a. 

 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Forvaltningsloven
 • Sagsbehandlingen
  og
 • Den gode sagsbehandling og det gode samarbejde – og betydningen for sagens forløb

9 minutter

21.  Praksis, tips og tricks

I denne sidste lektion ser vi på nogle eksempler på retspraksis og Susse K. Fraaby giver nogle tips i forbindelse med sagsarbejdet.

5 minutter

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (H) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.