Susse K. Fraaby

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.

Kurser

Tvangsfjernelse af børn

Anbringelse af et barn uden for hjemmet – regler og praktisk håndtering Sager om anbringelse af børn er et område, hvor forældrenes følelser er helt uden på tøjet.   Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehandlingen fylder meget hos fo...

Susse K. Fraaby

Samvær med anbragte børn

Samvær med anbragte børn – regler og praktisk håndtering Når et barn er anbragt uden for hjemmet, så har barnet ret til og behov for opretholdelse af relationen til sine forældre og netværk.  Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehand...

Susse K. Fraaby

Tvangsadoptioner

Tvangsbortadoptioner – regler og praktisk håndtering Sager om bortadoption uden samtykke af børn er et område, hvor den mest indgribende retsvirkning af en afgørelse er i spil: et juridisk bånd mellem et barn og dets forældre termineres fuldstændigt.   Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der er både politiske og personlige holdninger samt egne etiske overvejelser hos aktørerne. Som sagsbehandler i en børn og unge-forv...

Susse K. Fraaby

Ungdomskriminalitet

Ungdomskriminalitetsnævnet – kommunens rolle Kommunen spiller en stor og aktiv rolle i sager, der skal forelægges for Ungdomskriminalitetsnævnet – særligt i forberedelsen af sagen, men også under selve mødet og efter mødet.   Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med både det kriminalitetsforebyggende perspektiv og den socialfaglige indsats.  Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for sager, der skal forelægges nævnet...

Susse K. Fraaby