Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-11-23

Underretninger

Varighed ca. 2 timer

På kurset om underretninger vil underviser Sanne Møller give dig en grundlæggende forståelse af de juridiske og socialfaglige rammer for arbejdet med underretninger. Da en underretning er en henvendelse fra personer uden for myndigheden, der handler om en bekymring for et barn, vil kurset sikre at du får en mere sikker håndtering af underretninger - både når der skal vejledes børn, forældre amt sætte rammerne for samarbejdet med familien. 

Du får et overblik over hvordan forskellige typer af underretninger kan håndteres, herunder praktiske eksempler på akutvurderingen og afvejning af hensyn. Hertil får du nogle konkrete redskaber til at sikre en hurtig, smidig og god proces for barnet og familien.

Kurset har særlig relevans for dig, som: 

  • bistår skoler eller daginstitutioner med at indgive og forstå processen omkring underretninger, 
  • arbejder som myndighedssagsbehandler med sager om udsatte børn og unge og modtager underretninger eller 
  • arbejder med forældre eller børn/unge, der er udsatte og vil gerne kunne vejlede bedre om processen hos forvaltningen.

Lektioner

1.  Introduktion til underretninger

På første lektion bliver de helt lavpraktiske ting om underretninger fastslået. Hvor kommer en underretning fra? Hvornår er der tale om en underretning, samt hvilke rettigheder skaber en underretning?

13 minutter

2.  Den juridiske ramme

SEL § 46, § 152-155b
Den juridiske ramme for arbejdet med underretninger bliver gennemgået, hvorunder frister, barnets ret til beskyttelse, forældre og forældremyndighed, hyppige problemer og opgaver hører under.

17 minutter

3.  Ny eller eksisterende sag?

SEL § 46, § 152-155b
Der vil på lektionen være fokus på hvornår sagen er kendt i forvaltningen, hvornår sager ikke er kendte samt hvornår de er halvkendte. Disse kategoriseringer vil også have betydning for opgaverne.

16 minutter

4.  Akutvurderinger

SEL § 46, § 152-155b
Formålet med akutvurderinger bliver behandlet på lektionen, samt hvad der skal undersøges, når man har med en akutvurdering at gøre.

18 minutter

5.  Samtalerne med barn og forældre

SEL § 48, FVL § 19
På lektionen bliver samtaler med børn og forældre gennemgået. Her er det både samtaler med børn som optræder i almindelige underretningssager, men også samtaler med børn hvor man mistænker overgreb. 

22 minutter

6.  Undtagelse af oplysninger

FVL § 15 b og § 19
Undtagelse af oplysninger er en begrænsning af retssikkerhedsgarantier og skal undersøges og begrundes grundigt. Der bliver derfor gennemgået hvornår partshøringer og aktindsigter skal gennemføres, samt hvornår forældre kan klage til Ankestyrelsen hvis undtagelse af oplysninger er en afgørelse.

13 minutter

7.  Konkrete eksempler

Der vil i denne lektion blive gennemgået en lang række eksempler inden for skolefravær, vold og social kontrol, ufødte børn /misbrug, mindre børn /omsorgssvigt m.m.

16 minutter

8.  Afgørelsen

Sidste lektion opsummerer hvilke informationer du skal bruge, samt hvor underretningen ender. En underretning ender altid med en afgørelse, hvortil de forskellige afgørelser gennemgås.

10 minutter

Sanne Møller

Sanne Møller

Jurist og partner i Embedsværket

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.