Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-21

Visitation til fleksjob

Varighed ca. 2 timer

Jobcentret arbejder med flere forskellige målgrupper, der alle har det til fælles, at de befinder sig ”længere væk” fra arbejdsmarkedet. En væsentlig opgave for jobcentret er derfor at kunne skelne mellem og foretage korrekt visitation til de forskellige ordninger, herunder fleksjob. 

Fleksjobvisitation er karakteriseret ved, at personens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i en sådan grad, at muligheder for selvforsørgelse på normale vilkår ikke er til stede. 

Formålet med dette kursus er at give dig en generel viden om fleksjobordningen samt viden om, hvad det konkret betyder, at arbejdsevnen skal være varigt og væsentligt begrænset i forhold til det brede arbejdsmarked. 

Kurset indledes med en generel introduktion til fleksjobordningen, hvorefter vi går mere i dybden med de to kriterier om varigt og væsentligt. Vi kommer kort ind på rehabiliteringsprocessen og de indholdsmæssige krav til den forberedende plan. 

Der bliver givet nogle eksempler fra Ankestyrelsens praksis, ligesom vi forsøger at kortlægge snitfladerne til øvrige relevante målgrupper, hvor borgerne har andre problemer end ledighed. 

Kurset afsluttes med en omtale af den særlige tilskudsordning for selvstændigt erhvervsdrivende.

Kurset skal i øvrigt ses i sammenhæng med øvrige, relevante Campus-kurser, blandt andet kurset om Arbejdsevnen samt kurset om Indsats til ledige fleksjobbere. 

Kurset har som overordnet formål at øge din viden om:

  • Fleksjobordningen generelt
  • Kravet om, at arbejdsevnen skal være varigt nedsat i forhold til det brede arbejdsmarked
  • Kravet om, at arbejdsevnen skal være så væsentligt begrænset, at beskæftigelse på normale vilkår ikke er mulig, heller ikke med støtte via fx de handicapkompenserende ordninger.
  • Den praksis, at arbejdsevnen ’nok’ skal være nedsat med mindst halvdelen 
  • Snitfladerne til andre, beslægtede målgrupper
  • Den særlige ordning om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, mentorer, personlige jobformidlere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurset kan dog også være relevant for medarbejdere, der arbejder med andre, udsatte målgrupper, eller har brug for at stifte bekendtskab med fleksjobordningen, fx via deres ansættelse i kommunens centrale forvaltning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om fleksjobordningen

På kursets første lektion introduceres fleksjobordningen generelt. Grundstrukturen i ordningen, der så dagens lys i 1998, bliver gennemgået, vi kommer kort ind på forløberen til fleksjobordningen, nemlig de gamle 50/50-ordninger i bistandsloven.

13 minutter

2.  Målgruppen for fleksjob, LAB § 116

På anden lektion arbejder vi os systematisk igennem hovedbetingelsen for visitation til fleksjob, som man finder i beskæftigelsesindsatsloven (LAB), § 116. Afgrænsning til pensionslovgivningen bliver omtalt, ligesom muligheden for fleksjob til personer, der ”aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne” bliver gennemgået.

14 minutter

3.  Vurdering af arbejdsevnen, LAB § 118

Personens arbejdsevne er det helt centrale vurderingskriterium, når jobcentret overvejer, om fleksjob kunne være relevant. På tredje lektion bliver der redegjort for de forskellige dokumentationskrav til denne vurdering, herunder afklaring af ressourcer og udfordringer samt afprøvning af relevante indsatser. Endvidere berøres indholdet af den forberedende plan samt selve rehabiliteringsprocessen. 

22 minutter

4.  LAB § 118, mere om varighed og væsentlighed

I fjerde lektion gå vi mere i dybden med kravene om, at arbejdsevnen skal være varigt og væsentligt begrænset. 

19 minutter

5.  50 % grænsen?

I denne lektion kigges der på hvordan særligt væsentlighedsbetingelsen kan give anledning til diskussion, for hvor går grænsen, og hvad er det for noget med ”mindst halvdelen”? Lektionen afsluttes med eksempler fra Ankestyrelsens praksis. 

22 minutter

6.  Snitflader til andre målgrupper

Sondringen mellem målgruppen for fleksjob og andre, beslægtede målgrupper er langt fra altid klar. I femte lektion sammenligner vi fleksjobbere med fx aktivitetsparate og ressourceforløbsborgere i forhold hidtidig indsats, krav til arbejdsevnen samt konkret beskæftigelsesmål.

22 minutter

7.  Tilskud til selvstændige

I syvende og sidste lektion gennemgår vi betingelserne for tilskud til selvstændige eller ansættelse i ægtefællers virksomhed, ligesom vi kommer nærmere ind på definitionen af begrebet ”selvstændig”. 

13 minutter

Peter Gasbjerg

Peter Gasbjerg

Konsulent, underviser og personlig rådgiver

Indehaver af Konsulenthuset Gasbjerg, uddannet Cand.jur med 8 års erfaring fra kommunal forvaltning samt 15 års erfaring fra faglig organisation og a-kasse.