Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-29

Visitation til ressourceforløb

Varighed ca. en time

Jobcentret arbejder med flere forskellige målgrupper, der alle har det til fælles, at de befinder sig ”længere væk” fra arbejdsmarkedet. En væsentlig opgave for jobcentret er derfor at kunne skelne mellem og foretage korrekt visitation til de forskellige ordninger, herunder ressourceforløb. 

Visitation til ressourceforløb er karakteriseret ved, at personen har komplekse problemer udover ledighed, der kræver en helhedsorienteret, tværfaglig indsats af en vis varighed med henblik på udvikling af personens arbejdsevne. 

Formålet med dette kursus er at give dig en generel viden om ressourceforløbsordningen samt viden om, hvilke borgere der kunne være i målgruppen for visitation. 

Kurset indledes med en generel introduktion, hvorefter vi går mere i dybden med de grundlæggende betingelser om, at personen skal have komplekse problemer og behov for en tværfaglig indsats. 

Vi kommer ind på, hvad det betyder, at der skal være et udviklingsperspektiv med ressourceforløbet, og vi giver konkrete eksempler fra Ankestyrelsens praksis. Endelig forsøger vi at kortlægge snitfladerne til øvrige relevante målgrupper, hvor borgerne har andre problemer end ledighed. 

Kurset skal i øvrigt ses i sammenhæng med øvrige, relevante Campus-kurser, blandt andet kurset om Arbejdsevnen samt kurset om Indsats under ressourceforløb. 

Der afsluttes med en række testspørgsmål.

Overordnede formål

Kurset har som overordnet formål at øge din viden om:

  • Ressourceforløb generelt, herunder baggrunden for etablering af ordningen
  • Betingelserne for visitation til ressourceforløb 
  • Arbejdsevnebegrebet i relation til ressourceforløbsborgere
  • Ressourceforløbets varighed, herunder de særlige aldersbetingede regler
  • Ankestyrelsens praksis
  • Snitfladerne til andre, beslægtede målgrupper

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, mentorer, personlige jobformidlere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurset kan dog også være relevant for medarbejdere, der arbejder med andre, udsatte målgrupper, eller har brug for at stifte bekendtskab med emnet, fx qua deres ansættelse i kommunens centrale forvaltning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om ressourceforløb (RFL)

På kursets første lektion får du en generel introduktion til ressourceforløbsordningen, herunder den historiske baggrund for at indføre ordningen i 2013.

9 minutter

2.  Målgruppen for RFL, LAB § 112, stk. 1 og 3

På anden lektion gennemgår vi de grundlæggende betingelser for at være i målgruppen for ressourceforløb, herunder at man skal have komplekse problemer udover ledighed, der ikke har kunnet løses via den almindelige beskæftigelsesindsats. Vi gennemgår derudover de særlige regler for seniorer med mindre end 6 år til pensionsalder. 

7 minutter

3.  Arbejdsevne og udviklingsperspektiv, § 112 stk. 2

Arbejdsevnen er det gennemgående vurderingskriterium i beskæftigelsesindsatsen, uanset målgruppe. Emnet for tredje lektion er således arbejdsevnebegrebet i relation til personer i målgruppen for ressourceforløb. Vi kommer på denne lektion også ind på, hvad det indebærer, at der skal være et udviklingsperspektiv med ressourceforløbet. 

17 minutter

4.  Ressourceforløbets varighed, LAB § 114 

Fokus i fjerde lektion er fastlæggelsen ressourceforløbets varighed, hvor man på den ene side stadig skal forsøge at finde den ”hurtigste vej”, og på den anden side også skal have øje for, at ressourceforløb i sig selv er længevarende indsats. På denne lektion gennemgår vi også de aldersbetingede regler, der gælder for personer over 40 år. 

14 minutter

5.  Administrativ praksis fra Ankestyrelsen

På femte lektion gennemgår vi 12 konkrete sager fra Ankestyrelsens praksis i årene 2019, 2021 og 2022. Med de udvalgte eksempler forsøger vi at illustrere den spændvidde og den variation i de problemstillinger, der kan gøre sig gældende ved vurderingen af, at personen er i målgruppen for ressourceforløb.

15 minutter

6.  Dokumentation og rehabiliteringsproces

I sjette og næstsidste session vil det gennemgåes hvilke krav der er til dokumentationerne, det forberedende plan, samt kort nævne rehabiliteringsprocessen og hvordan den normalt forløber sig. 

13 minutter

7.  Snitflader til andre målgrupper

Sondringen mellem målgruppen for ressourceforløb og andre, beslægtede målgrupper er langt fra altid klar. I syvende og sidste lektion sammenligner vi ressourceforløbsborgere med fx aktivitetsparate, fleksjobbere, revalidender og førtidspensionister i forhold til hidtidig indsats, krav til arbejdsevnen samt konkret beskæftigelsesmål.

13 minutter

Peter Gasbjerg

Peter Gasbjerg

Konsulent, underviser og personlig rådgiver

Indehaver af Konsulenthuset Gasbjerg, uddannet Cand.jur med 8 års erfaring fra kommunal forvaltning samt 15 års erfaring fra faglig organisation og a-kasse.